เสวนาโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

Home / เสวนาโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9

สสส.ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย จัดเวทีเสวนาเติมเต็มความรู้ด้านโภชนาการ ในงาน”โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ”

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมกับ สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ และภาคีเครือข่าย เปิดเวทีเสวนา ในงานโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “โภชนาการดีถ้วนหน้า ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ” ซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันท่ี 21-23 ตุลาคม 2558 ที่รอยัล พารากอน ฮอล์ ศูนย์กํารค้าสยามพารากอน โดยมีช่องทีวีรายการเด็กต่างให้ความสำคัญในการนำเสนอข่าว

สำหรับงานโภชนาการแห่งชาติในครั้งจะมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการอาหาร 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเวลา 14.00 น. จะเป็นเวทีเสวนา ” ตามรอยพระบาทเจ้าฟ้านักโภชนาการ: โครงการเด็กไทยแก้มใส Healthy Kids Healthy Food ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ” เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างครบวงจร รวมไปถึงการบริหารจัดการอาหารและโภชนาการในโรงเรีนย ให้โรงเรียนสุขภาวะดี ส่งเสริมพัฒนาการ สร้างสรรค์สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เด็กไทยแก้มใส มีสุขภาวะดี มีพัฒนาการสมวัย

ส่วนช่วงที่สองเวลา 17.00น. จะมีเวทีเสวนาภาคประชาชน ที่จะให้ความรู้ในเรื่องของโภชนาการ สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างการ เคล็ดลับทำให้ลูกทานผัก เช่น เรื่อง ทําไงดี….ลูกไม่ยอมกินผัก , เรื่องอาหารเช้าเป็นม้ือสําคัญที่สุด………จริงหรือ , โรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ-น้ําอัดลม ,และ บทบาทของผู้ปกครอง….กับโภชนาการเด็ก โดยจะมีผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาให้ความรู้ อาทิ อ.สง่า ดามาพงษ์ ,ผอ.ภาคินัย สุนทรวิภาค ผู้อํานวยการโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา , รองผอ.ฝ่ายกิจการนักเรียน , และ อ.เพ็ญจันทร์ วัฒนมงคล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยําลัย
นอกจากนี้ยังเกมประเมินความเสี่ยง/อันตราย ในอาหาร ร่วมถึง กิจกรรม ต่างๆ อาทิ ลด หวาน มัน เค็ม อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ,การสาธิตทำสวนผักคนเมือง