โครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ

Home / โครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการ “ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษยาน 2558 ในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 20 กันยายน 2558 ณ ตลาดน้ำขวัญ-เรียม เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้แทนทหารบกและอธิบดีกรทรัพยากรน้ำ (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พระชนมายุครบ 5 รอบ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2544 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมารคเพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นระยะเวลากว่า 72 กิโลเมตร โดยการการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากช่องทีวีต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่อง 3, 7, 9 และทีวีดิจิตอลช่องอื่นๆ

ซึ่งยังความปราบปลื้มปีติแก่พสกนิกรตลอดเส้นทางเป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2537 กรมทรัพยากรน้ำในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขึ้น ประกอบกับ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ำ จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับหัวข้อ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ” โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กิจกรรมสร้างจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองได้แก่การประกวดวาดภาพของนักเรียนและบุคคลทั่วไป การแข่งขันพายเรือมาด รวมทั้งการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกและการแสดงบนเวที