ดิจิตอลทีวีมีเฮ! กสทช. เห็นชอบในหลักการให้เลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลออกไป 1 ปี

Home / ดิจิตอลทีวีมีเฮ! กสทช. เห็นชอบในหลักการให้เลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลออกไป 1 ปี

ฐากร ตัณฑะสิทธิ์

กสทช. เห็นชอบในหลักการให้เลื่อนการจ่ายเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลออกไป 1 ปี พร้อมมีมติเห็นชอบโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน กทปส. 14 โครงการ วงเงิน 47.909 ล้านบาท

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (22 เม.ย. 2558) ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นในการเลื่อนการชำระเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวีว่า จากสถานการณ์ที่ผ่านมาการประกอบกิจการทีวีดิจิตอลได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง การขยายโครงข่ายดิจิตอลทีวีไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงคำนึงถึงผลกระทบต่อส่วนรวมที่ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับจากดิจิตอลทีวีซึ่งมากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากค่าประมูลทีวีดิจิตอล ที่ประชุม กสทช. จึงได้เห็นชอบในหลักการให้เลื่อนการชำระเงินค่าประมูลออกไปได้ 1 ปี โดยให้นำข้อสังเกตของกรรมการ กสทช. ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ดังนี้

1. เลื่อนการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลออกไป 1 ปี เฉพาะงวดที่ 2 เท่านั้น

2. หรือเลื่อนการชำระเงินค่าประมูลทีวีดิจิตอลของทุกงวดออกไป 1 ปี

3. การคิดดอกเบี้ยระหว่างเลื่อนการชำระการประมูล โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

4. ให้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องทำการช่วยเหลือผู้บริโภคด้วย

ฐากร ตัณฑะสิทธิ์
ฐากร ตัณฑสิทธิ์

จากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ผ่านการพิจารณาจำนวน 14 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 47,909,284 บาท และให้ชะลอไว้อีก 3 โครงการ เพื่อรอนโยบาย โดยโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้ง 14 โครงการ ได้แก่

1.โครงการสื่อสารและข่าวสารด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาของชุมชนแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก (สื่อสุริยะอาสา) ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำนวนเงิน 7,568,450 บาท

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ของมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จำนวนเงิน 8,653,000 บาท

3.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวโทรทัศน์ด้านการสืบสวนสอบสวน ประจำปี 2557 ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จำนวนเงิน 1,143,350 บาท

4.โครงการการเข้าถึงบริการสื่อสารวิทยุโทรทัศน์ของกลุ่มชาติพันธ์ุชนเผ่าในประเทศไทย ของมูลนิธิภูมิปัญญาชาติพันธุ์ จำนวนเงิน 1,870,500 บาท

5.โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำผู้ปกครอง (Parent Port) เพื่อป้องกันเยาวชนจากการบริโภคเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อใหม่ ของศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จำนวนเงิน 1,696,000 บาท

6.โครงการความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน : แนวทางปฏิรูปการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล จำนวนเงิน 2,343,819 บาท

7.โครงการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อทีวีดิจิตอล ของสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบัง จำนวน 2,471,700 บาท

8.โครงการการวิจัยและพัฒนาโทรทัศน์ที่รับผิดชอบต่อสังคมของประเทศไทย ของศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนเงิน 1,636,030 บาท

9.โครงการหุ่นสายไทยใส่ใจผู้บริโภค ของมูลนิธิพัฒนาการศึกษาเด็ก จำนวนเงิน 2,196,920 บาท

10.โครงการเทเลโบกี้มหัศจรรย์สร้างเด็กอัจฉริยะด้านไอซีที ของสมาคมโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศ จำนวนเงิน 6,547,920 บาท

11.โครงการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเพื่อการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปจังหวัดสุพรรณบุรี ของมูลนิธิบ้านพระยาเฉลิมอากาศ จำนวนเงิน 4,992,680 บาท

12.โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารด้วยแสงสว่าง : การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคคลากรด้านกิจการโทรคมนาคม การจัดทำร่างมาตรฐานและสื่อ ของม.ราชภัฎนครปฐม จำนวนเงิน 2,265,939 บาท

13.โครงการสื่อสารปลอดภัยสูงสุดด้วยรหัสลับควอนตัม : การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคคากร ของ ม.นเรศวร จำนวนเงิน 2,254,490 บาท

14.โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารแบบไร้สาย ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนเงิน 2,268,486 บาท