กสทช.ให้ช่อง 3 เสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจลงนาม อนุมัติเงินชดเชยบอลโลก 369.859 ล้าน และเห็นชอบหลักเกณฑ์เรียงช่อง 1-36

Home / กสทช.ให้ช่อง 3 เสนอความเห็นให้ผู้มีอำนาจลงนาม อนุมัติเงินชดเชยบอลโลก 369.859 ล้าน และเห็นชอบหลักเกณฑ์เรียงช่อง 1-36

IMG_9344

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (17 ก.ย. 57) ที่ประชุม กสทช. ได้รับทราบเรื่องที่ช่อง 3 ขอให้ กสทช. พิจารณาทบทวนมติ กสท. และขอให้ช่อง 3 ทำหนังสือยืนยันว่าผู้ที่ลงนามในหนังสือฯ มีอำนาจในการลงนามหรือไม่ หากเป็นผู้มีอำนาจ ให้นำเรื่องส่งให้ที่ปรึกษากฎหมายพิจารณาให้ความเห็น ทั้งนี้ในระหว่างที่อยู่ในการพิจารณาของ กสทช. ให้มติของ กสท. ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ส่วนกรณีที่เครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังสื่อวิทยุและโทรทัศน์มายื่นหนังสือที่ให้เพิกถอนสัมปทานและใบอนุญาตของช่อง 3 ให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้ กสท. พิจารณาต่อไป จากนั้นที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินชดเชยกรณีการถ่ายทอดการแข่งขันบอลโลก 2014 ผ่านผู้ให้บริการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะจำนวน 369.859 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งลดลงจากวงเงินที่ กสทช. อนุมัติไว้เดิม 57,155,875.68 บาท ทั้งนี้ หากบริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอสคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด (RS) เห็นว่าวงเงินดังกล่าวยังไม่เหมาะสมสามารถอุธรณ์เรื่องดังกล่าวต่อ กสทช. ได้

นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 ได้ โดยหากร่างประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้ประชาชนสามารถรับชมฟรีทีวีทั้ง 24 ช่อง และช่องบริการสาธารณะ ได้ในลำดับช่องที่ 1-36 ในทุกระบบ (ทุกแพลตฟอร์ม) เหมือนๆ กัน ส่วนช่องรายการอื่นๆ จะเรียงตั้งแต่ลำดับช่อง 37 เป็นต้นไป

IMG_9355