แพทย์ชี้ “ผู้สูงอายุและเด็ก” เสี่ยง! โรคปอดบวม

Home / แพทย์ชี้ “ผู้สูงอายุและเด็ก” เสี่ยง! โรคปอดบวม

“โรคปอดบวม” หรือปอดอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ผู้ป่วยปอดบวมจะมีอาการไข้ ไอ และหอบเหนื่อย บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุและเด็กเล็กซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2560 พบผู้ป่วยปอดบวมประมาณสองแสนราย โดยกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.41

วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันปอดบวมโลก (World Pneumonia Day)” ซึ่งบริษัทไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์วันปอดบวมโลกโดยมีวัตถุประสงค์ให้สังคมมีความเข้าใจว่าโรคปอดบวมสามารถพบได้ในคนทุกเพศทุกวัย แต่พบบ่อยในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคเบาหวาน ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ดังนั้นหากเราร่วมมือกันเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยปอดบวม จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทย

บริษัทไฟเซอร์จะจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวันปอดบวมโลก 2017 ณ Central World โซน Eden 3 (วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560) เพื่อรณรงค์ให้เกิดการตระหนักถึงพิษภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือลูกน้อย โดยเรียนเชิญ รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ และรศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อร่วมเสวนาเรื่องโรคปอดบวมซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลกและองค์การอนามัยโลกเตือนให้ทุกประเทศเฝ้าระวังโรคปอดบวมอย่างใกล้ชิด ซึ่งแม้ว่าจะมีการรณรงค์ป้องกันโรคนี้มาอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยยังไม่ลดลงจนถึงระดับที่น่าพอใจโดยเฉพาะในผู้สูงอายุและเด็กเล็ก จึงควรมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย วิธีรักษา และวิธีป้องกันซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ในกิจกรรมครั้งนี้ยังได้เชิญคุณเบนซ์-พรชิตา ณ สงขลา และคุณแม่เข้าร่วมรณรงค์วันปอดบวมโลก โดยบริษัทไฟเซอร์ตระหนักถึงภัยร้ายของโรคปอดบวมในคนกลุ่มเสี่ยงซึ่งรวมถึงคุณแม่และน้องปริมด้วย อีกทั้งยังขอเชิญชวนคนไทยให้มาร่วมกันรณรงค์ในการป้องกันโรคปอดบวมด้วย