จ้างแรงงานเกษตรกรเพิ่ม! ช่วยงานกรมชลประทาน

จ้างแรงงานเกษตรกรเพิ่ม! ช่วยงานกรมชลประทาน

จากเหตุการณ์ภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวไร่ชาวนาที่จะต้องทำนาปลูกข้าว ซึ่งการทำนาต้องใช้น้ำในปริมาณที่มากพอสมควร เพื่อหล่อเลี้ยงให้ต้นข้าวเจริญเติบโตและไม่ยืนต้นตาย จากการประกาศของทางการขอความร่วมมือจากชาวนาไม่ทำนาในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น กรมชลประทานจึงได้จัดสรรจ้างแรงงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมาช่วยงานของกรมชลประทานเพิ่มอีก 3.6 หมื่นคน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเกือบแสนคนมาช่วยงานแล้ว เป็นเงินประมาณ 1,221 ล้านบาท เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเยียวยาเกษตรกรไทยจากปัญหาภัยแล้ง ติดตามชมข่าวสารสาระสำคัญที่ไม่ควรพลาดในรายการ Good…