เกิดเพราะกรรม! รู้เท่าทันกรรมจะได้ไม่เป็นทุกข์

เกิดเพราะกรรม! รู้เท่าทันกรรมจะได้ไม่เป็นทุกข์

มนุษย์เราล้วนมีกรรมเป็นของตนเอง มีกรรมเป็นทายาท มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ พวกพ้อง มีกรรมเป็นที่พึ่ง และกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้ดีชั่วเลวหยาบ เรียกได้ว่าวัฏสงสารของสัตว์โลกทั้งหลายนั้น ขับเคลื่อนได้ด้วยแรงแห่งกรรมทั้งนั้น เหตุจากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งนั้นก็จะส่งผลในอนาคต หากทำเหตุไม่ดีไว้ สิ่งที่จะส่งผลในอนาคตก็จะเกิดเรื่องไม่ดีตามมา ขณะเดียวกันหากสร้างเหตุที่ดีไว้ ผลที่ดีก็จะส่งผลในอนาคตอย่างแน่นอน…